Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw hebben met elkaar afgesproken dat de NIOSH-methode als beoordelingsmethode geldt voor gezond werken. Dit is vastgelegd in een zogenoemd A-blad, dat door Arbouw wordt uitgegeven en spreekt over 'de maximale arbouwlimiet'. (Bron: SZW Arboportaal.nl - Fysieke belasting)

 

De Arbeidsomstandighedenwet stelt eisen met betrekking tot de arbeid, werkplekken en handelingen tijdens werk. De eisen dienen om werknemers te beschermen tegen schadelijke invloeden die (tijdens) de arbeid inwerken op de gezondheid. In artikel 3 is de plicht opgenomen dat werkgevers zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert de werkgever daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij de werkgever let op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening. 

 

De bedoeling van de Arbo-wet is dat werkgevers een constante verbeteringscyclus voor veilig en gezond werken introduceren. Een soort kwaliteitssysteem, voor de uitvoering van het Arbobeleid. Een van de belangrijke hoofdpunten uit dit kwaliteitssysteem zijn regels voor de lichamelijke belasting van werknemers.

 

Risicobeheersing


In het kader van de wettelijke verplichting aan werkgevers om organisatorische maatregelen te nemen en/of passende hulpmiddelen ter beschikking te stellen om te voorkomen dat werknemers lasten manueel moeten hanteren, zodat fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, werd de MULTI-GRIP til-assistent ontwikkeld.

 

De besparing door reducering van verzuimdagen zal met gebruik van dit arbeidsmiddel exponentieel zijn en bijdragen aan een veiligere werkomgeving, maar vooral om langer en gezonder aan het werk te blijven.
De Multi-Grip tilhulp wordt als 'gat in de markt' betiteld door Nederlands grootste geaccrediteerde innovatie- en onderzoeksinstituut en past in een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

 

Multi-Grip Europe zet zich met een systematische benadering in om het risico aan de bron te bestrijden.
Wij richten ons op samenwerking met bedrijfsorganisaties, brancheverenigingen, bouwnijverheid en doelgroepen in de primaire, secundaire en tertiaire sector.